З метою набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності та закріплення вивченого матеріалу передбачено проведення практик:

  • для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – навчальної (2 курс) та переддипломної (4 курс) практик;
  • для другого (магістерського) рівня вищої освіти – переддипломної практики (2 курс);
  • для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – педагогічної практики за професійним спрямуванням (2 курс).

 

Навчальна практика

Після закінчення 2-го курсу проводиться виїзна практика, необхідна для поглиблення та поширення знань, одержаних у процесі вивчення теоретичних курсів з екології, гідрології, ландшафтної екології, ґрунтознавства, геології та геоморфології. На практиці студенти знайомляться з різноманітними процесами та явищами, що проходять в межах екосистем Сумського Придніпров’я, набувають навичок польових досліджень, вивчають природоохоронні території (заповідники, заказники, дендрологічні парки). Навчальна практика проводиться шляхом виїзду за спеціальними маршрутами.

Крім того, проходження практики забезпечує освоєння майбутніми фахівцями-екологами методик проведення польових досліджень і оцінки стану природних ландшафтів, що знадобиться у подальшій професійній діяльності.

Основні завдання, які студенти виконують, під час проведення практики:

  • польові дослідження морфологічних одиниць певного ландшафту;
  • аналіз і кількісна оцінка антропогенних факторів, вплив яких має місце на досліджуваній території;
  • формулювання висновків і пропозицій щодо зменшення негативного впливу антропогенних факторів і шляхів відновлення порушених чи втрачених елементів ландшафту.

 

Переддипломна практика для бакалаврів

Переддипломна практика проводиться з метою формування у майбутнього студента-еколога професійних вмінь, навичок прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах.

 

 

 

 

 

 

Завдання переддипломної практики передбачають:

  • закріплення у виробничих умовах теоретичних знань, що були отримані в процесі навчання;
  • вивчення роботи підприємства, установи та їх спеціальних підрозділів;
  • набуття практичних навичок та освоєння передових методів екологічного захисту різних середовищ геосистеми;
  • отримання матеріалів практичної роботи, власних експериментів для використання у подальшому в курсових, кваліфікаційних роботах та проєктах.

Проходження практики на підприємствах міста та області, в інспектуючих установах дає можливість студенту використати на практиці отримані знання та засвоїти нові знання про технологічні процеси на підприємствах, засоби зниження негативного впливу підприємств на навколишнє природне середовище, вивчити методи контролю за станом навколишнього середовища та отримати навички роботи.

Виробнича практика на промислових підприємствах та в установах екологічного контролю за станом навколишнього середовища дозволяє визначити студенту тему майбутньої кваліфікаційної роботи, яка розглядала б та допомогла б вирішувати проблеми екологічної безпеки підприємства-замовника.

 

Переддипломна практика для магістрів

Переддипломна практика проводиться з метою систематизації та практичного застосування теоретичних знань для вирішення поставленої у темі дипломного проекту науково-екологічної задачі, розвитку навичок самостійної наукової інженерно-екологічної роботи.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики (бакалаври)

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики (магістри)

Наукове дослідження конкретної екологічної задачі супроводжується науковою або еколого-інженерною розробкою, наприклад, у вигляді розв’язання задачі національного природокористування або вирішення проблеми захисту навколишнього середовища від техногенного впливу, розрахунку окремого очисного устаткування, створення та розробки екологічно чистої технології тощо. Базами для проведення практик є підприємства та організації в м. Суми та Сумській області, затверджені договорами та меморандумами:

Філії кафедри:

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.