Напрями підготовки:

  • 101 "Екологія"
  • 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Державна атестація студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» передбачає складання випускного комплексного екзамену та захист кваліфікаційної роботи.

Випускний комплексний екзамен проводиться письмово в тестовій формі. Тематика питань в білетах залежить від спеціалізації, за якою проводилось навчання. Структура білету передбачає 45 запитань різного рівня складності. Час, відведений на виконання тесту, складає 2 години.

Завантажити програму випускного комплексного екзамену, критерії оцінювання та рекомендовану літературу.

При успішному складанні випускного комплексного екзамену студент допускається до захисту кваліфікаційної роботи.

Захист передбачає доповідь за темою роботи (5 хвилин). Доповідь ілюструється презентацією (кількість слайдів - 8-12), створеній у програмі Microsoft PowerPoint.

До захисту допускаються студенти, які позитивно склали випускний комплексний екзамен та виконали кваліфікаційну роботу, про що свідчить підпис студента, керівника роботи, консультанта з охорони праці (доц. Соляник В. О.) та зав. кафедри на титульному аркуші, листі завдання та змісті роботи. До роботи обов’язково додається відгук керівника (виконується у довільній формі), внутрішня рецензія (з числа професорсько-викладацького складу кафедри екології та природозахисних технологій, призначається секретарем ЕК) та презентація.

Кваліфікаційна робота оформлюється згідно вимог ДСТУ 3008-2015 „Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". Структуру і правила оформлення за методичними вказівками наведено тут.

Кваліфікаційна робота бакалавра не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Для перевірки дипломних робіт використовується ліцензійна система перевірки академічних текстів на виявлення текстових запозичень Strike Plagiarims (система рекомендована Міністерством освіти та науки України для використання в закладах вищої освіти на основі укладеного з компанією Plagiat.pl Меморандуму). Студенту необхідно надіслати свою роботу у електронному вигляді на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. За результатами перевірки видається протокол перевірки та висновок щодо наявності у роботі текстових запозичень, та приймається рішення щодо допуску роботи до захисту.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра - див. у електронному каталозі бібліотеки СумДУ.

Кваліфікаційна робота оформлюється, зшивається у гнучку палітурку («на пружинку»). Порядок зшивання роботи: титульний аркуш, лист завдання (односторонній), реферат, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (не обов’язково).

Правильність оформлення роботи має бути перевірена нормоконтролером (доц. Васькін Р.А.). Файл з роботою необхідно завчасно, не менш ніж за тиждень, віднести на нормоконтроль (на флешці або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. За результатами перевірки нормоконтролер дає висновок щодо можливості друку роботи.

На захист студент повинен з’явитися у чітко встановлений час, без запізнення, і мати при собі:

  • друкований варіант кваліфікаційної роботи (з усіма підписами!)
  • роздруковану презентацію
  • відгук керівника та рецензента (в роботу НЕ підшиваються, а вкладаються!)
  • залікову книжку
  • Студенти, які не виконали дані вимоги, до процедури захисту не допускаються!

Захист передбачає виступ із доповіддю (5 хвилин) та відповіді на запитання членів комісії.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.