Як в Україні, так і в інших країнах, кожне виробництво потребує екологічного супроводження, яке забезпечує широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів та способів їх реалізації. Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень та великого техногенного навантаження на навколишнє середовище, збільшення кількості екологічних аварій та катастроф техногенного характеру еколог повинен володіти широким спектром академічних, інженерних та професійних знань.

У сучасних умовах вимоги до професійних якостей фахівців-екологів постійно зростають. Разом з вимогами зростає і потік науково-технічної інформації причому у величезних масштабах і умістити його в обмежені часом рамки навчання дуже складно. Саме тому на нашій кафедрі розроблений і вдало реалізується підхід до навчального процесу, який полягає в максимально можливому об’єднанні цілісного сприйняття об‘єктів вивчення (стану навколишнього середовища, технологій основних виробничих процесів, їх розробку та проектування), а також максимальній широті інформації, що надається, про спеціальні знання, необхідні для фахівця-еколога.

Підготовка фахівця-еколога передбачає:

  • отримання фундаментальних знань з фізики, хімії, біології природних явищ, глобальних екосистем (атмосфера, гідросфера, літосфера) та космосу;
  • формування інженерних знань шляхом вивчення технологічних процесів і здатності їх до динамічного розвитку;
  • розвиток у студента вміння самостійно формувати та розв’язувати інженерні завдання, прогнозувати екологічну обстановку з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, природних катаклізмів на життєдіяльність людини та антропогенних катастроф на довкілля;
  • набуття вмінь використання вимірювально-інформаційних систем, створення та обслуговування систем моніторингу та контроль параметрів навколишнього середовища.

Особлива роль в підготовці фахівців-екологів відводиться спеціалізаціям, вибір яких визначається індивідуальними договорами з промисловими підприємствами та екологічними службами.

Методичне забезпечення та розроблені курси дозволяють кафедрі здійснювати підготовку студентів за такими спеціалізаціями:

  • урбоекологія;
  • екологія хімічних виробництв;
  • екологія лісового та заповідного господарства.

Поряд із традиційними формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими та лабораторними заняттями - велика увага приділяється самостійній роботі студентів, моделюванню природних ситуацій, різним формам тестування, у тому числі, з використанням комп’ютерів, тощо.

Методичне забезпечення

Кафедра має високий рівень методичного забезпечення. Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, довідковою літературою, навчально-методичною документацією та іншими інформаційними матеріалами у друкованому вигляді та на електронних носіях.

На кафедрі працює методичний кабінет (Ц 204а), де зібрані навчальні посібники і методичні вказівки з дисциплін, що викладаються.

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.