English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Черниш Єлізавета Юріївна PDF Друк e-mail

Черниш Єлізавета ЮріївнаНауковий ступінь: доктор філософії

Посада: докторант, старший викладач кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Біотехнології, Екологічні біотехнології, Муніципальна екологічна діяльність, Зелена економіка, Основи біоетики та біобезпеки, Life Safety.

Наукові інтереси: біотехнологічні процеси захисту довкілля, нелінійні процеси в екології, синергетика.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yelizaveta-chernysh-4599504b/

Cambridge Scholars: http://www.cambridgescholars.com/t/EcologyAdvisory

Участь у конференціях та семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2010-2017).

Керівництво студентською науковою роботою

Щорічно є керівником дипломних робот.

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

  • Яхненко Олена Миколаївна - 21.06.01 - екологічна безпека - 2017 р.

Перелік публікацій Черниш Є.Ю.

Основні публікації за останні роки

Наукові публікації:

1. Черниш Є. Ю. Проектування біотехнологічних систем видалення важких металів з осадів стічних вод / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук // Наукові записки Української академії друкарства. – Л. : УАД, 2012. – № 1 (38). – С. 184–189.

2. Plyatsuk L. D. The analyze of pretreatment methods to improve sewage sludge anaerobic degradability / L. D. Plyatsuk, E. Y. Chernish, L. G. Filatov // Екологічна безпека. – Кременчук : КрНУ, 2012 (13). – № 1. – С. 90–94.

3. Черниш Є. Ю. Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук // Екологія та промисловість. – Харків : УкрГНТЦ «Енергосталь», 2012. – № 2. – С. 82–87.

4. Черныш Е. Ю. Исследование эффективности биосульфидной обработки осадков городских сточных вод / Е. Ю. Черныш, Л. Д. Пляцук // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – Суми : СумДУ, 2012. – № 4. – С. 168–179.

5. Пляцук Л. Д. Анализ производительности биореактора в процессе биосульфидной обработки осадков сточных вод / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черныш // Наука и образование Южного Казахстана. – Шымкент : Издательство ЮКУ, 2012. – № 3/4 (94/95). – С. 198–204.

6. Chernish E. The sewage sludge detoxification under bio-sulfidogenic condition / Е. Chernish // Наука и образование Южного Казахстана. – Шымкент : Издательство ЮКУ, 2012. – № 3/4 (94/95). – С. 205–210.

7. Пляцук Л. Д. Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях / Л. Д. Пляцук, Е. Ю. Черныш // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 37 (1010). – С. 148–160.

8. Черныш Е. Ю. Влияние сульфидной фракции на поведение тяжелых металлов в системе «осадки сточных вод – почва – растения» / Е. Ю. Черныш // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. – Белгород : РИЦ БГТУ им. В. Г. Шухова, 2013. – № 2. – С. 159–162.

9. Plyatsuk L. D. Intensification of the anaerobic microbiological degradation of sewage sludge under bio-sulfidogenic conditions / L. D. Plyatsuk, E. Y. Chernish // Environment Protection Engineering. – Wroclaw : Politechnika Wroclawska, 2013. – № 3. – Р. 101–118.

Охоронні документи:

1. Спосіб обробки органічних відходів з видаленням важких металів : пат. на винахід 103087 України, МПК (2013.01) C02F 3/00 / Черниш Є. Ю., Пляцук Л. Д; заявник та отримувач патенту Сумський державний університет. – №  а 2011 13337; заявл. 14.11.2011; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17.

2. Установка анаеробної переробки органічних відходів: пат. на корисну модель 87422 України, МПК C02F 11/04 (2006.01)  / Пляцук Л. Д., Черниш Є. Ю.; заявник та отримувач патенту Сумський державний університет. – заявл. 22.07.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.

Тези:

1. Черниш Є. Ю. Біосульфідна обробка осадів міських стічних вод / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук // Матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції «Сучасні технології в промисловому виробництві», 17–20 квітня. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч. ІІ. – С. 56.

2. Черныш Е. Ю. Разработка технологии обезвреживания осадков городских сточных вод / Е. Ю. Черныш // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів СумДУ, 23–26 квітня 2013 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2013. – Ч. 2. – С. 197–198.

3. Черниш Є. Ю. Розробка технологічної схеми біосульфідної обробки осадів стічних вод / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство», Київ, 17–19 травня 2013 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. –  С. 101–103.

4. Черныш Е.Ю. Анализ возможностей удаления фосфора из сточных вод и их осадков / Черныш Е.Ю., Пляцук Л.Д.// Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Вода, екологія, суспільство», Харків, 20-21 березня 2014р. - №1.

5. Черныш Е.Ю. Эколого-синергетический подход к изучению энергии элементарных частиц / Черныш Е.Ю., Пляцук Л.Д.// Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві», 22–25 квітня 2014 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2014. – Ч. 2. – С.69.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою № 0111U006335