Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
Аблєєва Ірина Юріївна PDF Друк e-mail

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій СумДУ, заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій з наукової та міжнародної діяльності

Закінчила: 
Сумський державний університет, спеціальність – екологія та охорона навколишнього середовища, кваліфікація – магістр з екології та охорони навколишнього середовища (еколог, викладач ВНЗ), 2012 р.

Кандидат технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека

Наявність сертифіката В2 Certificate of attainment in modern languages, English, Level B2, ECL Authorised Centre № 000983197 від 07.02.2018 р.

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуТема кандидатської дисертації: «Підвищення рівня екологічної безпеки при утилізації відходів нафтогазового видобутку» зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека, 2017 р.


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Хімічні способи утилізації промислових відходів, підвищення екологічної безпеки територій видобутку нафти, біоіндикація.

Ідентифікатор автора у Scopus: 57203004383

Cambridge Scholars: http://www.cambridgescholars.com/t/SoilRemediationAdvisory

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2333-0024


ДИСЦИПЛІНИ:

 • Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище (48 лекційних годин)
 • Екологія міських систем (24 лекційні години)
 • SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств (32 лекційні години)
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки (8 лекційних годин)


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • Наукове стажування на базі Університету Лінчепінга у м. Лінчепінг (Швеція) від 21.03.2019 р.
 • Підвищення кваліфікації «Інформаційні засоби у розробці технологій захисту навколишнього середовища», Сумський державний університет, № 0003-20 від 07.02.2020 р.
 • Короткострокові програми підвищення кваліфікації, Сумський державний університет:
      
 • «Ділове українське мовлення у сфері вищої освіти» № 3355 від 04.06.2019 р.;
 • «Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках» СП № 05408289 / 0108-20 від 27.04.2020 р.;
 • «Сучасні методи обробки статистичних даних» СП № 05408289 / 0339-20 від 04.05.2020 р.;
 • «Дистанційні технології навчання у СумДУ» СП № 05408289 / 0359-20 від 07.05.2020 р.;
 • «Теорія і практика організації безперервної освіти» СП № 05408289 / 0813-20 від 27.05.2020 р.;
 • «Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організаціїї дистанційного навчання в закладах освіти» СП № 05408289 / 1246-20 від 30.06.2020 р.
 • Підвищення кваліфікації «Розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців», Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, № 09-15 від 08.02.2019 р.
 • Модуль Жана Монне «Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля досягнення цілей сталого розвитку» № 97938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE WATER SECURITY – 2020, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна.
 • Тренінг «Цілі сталого розвитку як інструмент громадянських ініціатив», 7 грудня 2019 р.
 • Курс «Global Virtual Class in Strategic Management & Leadership», Sumy State University & Whitefield Business School, 19.05.2020 р.СПІВПРАЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РОБОТА В КОМІСІЯХ ТА РОБОЧИХ ГРУПАХ:ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Основні публікації за напрямом

 1. Ablieieva I. Yu., Plyatsuk L.D. The immobilization of heavy metals during drilling sludge utilization. Environmental Technology & Innovation. 2016. Vol. 6. P. 123–131. (Scopus, Web of Science);
 2. Khalmuradov B., Harbuz S., Ablieieva I. Analysis of the technogenic load on the environment during forced ventilation of tanks. Technology audit and production reserves. 2018. № 1/3(39). P. 145–152. (фахове видання);
 3. Пляцук Л.Д., Черниш Є.Ю., Яхненко О.М., Аблєєва І.Ю., Макаренко Н.О., Чубур В.С. Розвиток екологічно безпечних технологій конверсії фосфорвмісної сировини природнього та техногенного походження. Науково-практичний журнал «Екологічні науки». 2018. № 1(20), Том 1. С. 135–139. (фахове видання);
 4. Pliatsuk L. D., Ablieieva I. Yu. System approach to oil production wastewater treatment. Water supply and wastewater disposal : Collective monograph. Lublin: Lublin University of Technology. 2018, P. 242–250. (розділ монографії);
 5. Plyatsuk L.D., Ablieieva I.Yu., Vaskin R.A., Yeskendirov M.Z., Hurets L.L. Mathematical modeling of gas-cleaning equipment with a highly developed phase contact surface. Journal of Engineering Sciences. 2018. Volume 5. Issue 2. P. F19–F24. (фахове видання);
 6. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Ablieieva I., Ablieiev O. The process of environmentally safe biochemical recycling of phosphogypsum. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 843–852. (Scopus);
 7. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Y., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal. Fuel. 2020. Vol. 267. 117298. (Scopus).


Науково-дослідні роботи

 • Виконавець НДР «Зменшення антропогенного впливу на навколишнє середовище підприємств хімічної та машинобудівної промисловості та теплоенергетики». Номер державної реєстрації: 0116U006606.
 • Виконавець НДР «Технологічні основи багатоступеневого конвективного сушіння в малогабаритних установках з блоками утилізації та рекуперації тепла». Номер державної реєстрації: 0120U100476.


Участь у конференціях і семінарах

 1. VІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019), м. Вінниця, 25–27 вересня 2019 р.
 2. Екологічні біотехнології та біоенергетика: науково-практичний семінару присвяченого120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 14 грудня 2018 р.
 3. Галузеві прoблеми екoлoгічнoї безпеки: IV Міжнарoдна наукoвo-практична кoнференція cтудентів, магіcтрантів та аcпірантів, м. Харків, 19 жовтня 2018 р.
 4. Проблеми екологічної безпеки: XVI Міжнародна науково-технічна конференція, м. Кременчук, 4–6 жовтня 2018 р.
 5. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: 5-ий Міжнародний конгрес, м. Львів, 26–29 вересня 2018 р.
 6. Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг:IІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 18–20 жовтня 2017 р.
 7. STABICONsystems – 2017: Міжнародна науково-практична конференція, м. Суми,27–29 квітня 2017 р.


Робота з аспірантами та докторантами

 • Керівник аспірантами (Габбасова С. М., Бережна І. О., Янченко І. О., Луценко С. В.)


Керівництво науковою роботою студентів

 • Керівник студентів (Зайцева К. О., Череватенко О. Д., Гуслєва А. О., Лук’яненко Є. В., Потапова Є. О., Сіпко І. О.)


ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ:


Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Ablieieva I. Yu., Plyatsuk L.D. The immobilization of heavy metals during drilling sludge utilization. Environmental Technology & Innovation. 2016. Vol. 6. P. 123–131. (Scopus; Web of Science) (9 стор., вл. – 5 стор.)
 2. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Burla O., Hurets L. Research into biotechnological processes of plant S­nutrition stimulation by the products of phosphogypsum disposal in gas cleaning systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 3, no. 10 (93). P. 6–14. (Scopus) (9 стор., вл. – 2 стор.)
 3. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y., Ablieieva I., Ablieiev O. The process of environmentally safe biochemical recycling of phosphogypsum. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 843–852. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 4. Vaskina I., Plyatsuk L., Vaskin R., Ablieieva I., Sidorenko S. Patterns of pollutants distribution from vehicles to the roadside ecosystems. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 2020. P. 893–902. (Scopus) (10 стор., вл. – 2 стор.)
 5. Plyatsuk L., Chernysh Y., Ablieieva I., Bataltsev Y., Vaskin R., Roy I., Yakhnenko E., Roubík H. Modelling and development of technological processes for low rank coal bio-utilization on the example of brown coal. Fuel. 2020. Vol. 267. 117298. (Scopus; Web of Science, Impact factor = 5,128) (8 стор., вл. – 1 стор.)


Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Аблєєва І.Ю., Пляцук Л.Д. Фізико-хімічні закономірності забруднення ґрунту вуглеводневими фракціями нафти. Науково-практичний журнал «Екологічі науки». 2017. № 18–19. С. 35–42. (8 стор., вл. – 6 стор.)
 2. Ablieieva I., Burla O. Plyatsuk L., Malovanyy M. Mathematical modeling of the environmental radioactive pollution during oil and gas wells drilling. Environmental problems. 2017. Vol. 2, No. 3. P. 145–150. (6 стор., вл. – 3 стор.)
 3. Plyatsuk L.D., Gabbasova S.M., Ablieieva I. Yu., Mamutova A.A. Analysis of technogenic load of oil and gas production on Caspian Region. Journal of Engineering Sciences. 2018. Volume 5. Issue 2. P. H9–H17. (9 стор., вл. – 3 стор.)
 4. Пляцук Л. Д., Аблеева И. Ю. Использование биодеструкторов для снижения содержания нефтепродуктов в почве. Экология и промышленность. 2018. № 1. С. 69–76. (8 стор., вл. – 4 стор.)
 5. Пляцук Л.Д., Аблеева И.Ю., Габбасова С.М., Аблеев А.Г., Сипко И.А. Анализ источников антропогенного воздействия на природную среду Каспийского моря. Екологічна безпека. 2018. № 2 (26). С. 49–58. (10 стор., вл. – 3 стор.)
 6. Plyatsuk L. D., Chernysh Y. Y., Ablieieva I. Y., Yakhnenko O. M., Bataltsev E. V., Balintova M., Hurets L. L. Remediation of Soil Contaminated with Heavy Metals. Journal of Engineering Sciences. Sumy : Sumy State University, 2019. Volume 6, Issue 1. P. H1–H8. (8 стор., вл. – 1 стор.)
 7. Bataltsev, Y., Plyatsuk, L., Ablieieva, I., Hurets, L., Miakaiev, O. Environmental efficiency of managing the combustion process in boilers with circulating fluidized bed. Technogenic and ecological safety. 2019. Volume 5. Issue 1. Р. 55–61. (11 стор., вл. – 2 стор.)
 8. Chernysh Y., Plyatsuk L., Ablieieva I., Yakhnenko E., Roubik H., Miakaieva H., Bataltsev E., Lis D. Ecologically safe directions of the low rank coal bioconversion. Journal of Engineering Sciences. 2019. Vol. 6(2), pp. H1–H10. (10 стор., вл. – 1 стор.)
 9. Пономаренко Р. В., Слепужніков Є. Д., Пляцук Л.Д., Аблєєва І.Ю., Третьяков О. В. Визначення якісного стану водної екосистеми річки Дніпро. Екологічна безпека. 2019. № 2 (28). С. 52–62. (11 стор., вл. – 1 стор.)
 10. Shtepa V., Plyatsuk L., Ablieieva I., Hurets L., Sherstiuk M., Ponomarenko R. Substantiation of the environmental and energy approach of improvement of technological regulations of water treatment systems. Technology audit and production reserves. 2020. № 1/3(51). P. 22–37. (16 стор., вл. – 2 стор.)
 11. Пономаренко Р.В., Пляцук Л.Д., Третьяков О.В., Аблєєва І.Ю., Буц Ю.В., Барбашин В.В. Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро). Комунальне господарство міст. 2020. Том 1, випуск 154. С. 82–93. (12 стор., вл. – 1 стор.)
 12. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of operational control of the oxygen regime of the aquatic ecosystem in the conditions of the Dnieper basin. Environmental problems. 2020. Vol. 5, No. 1. P. 58–62. (5 стор., вл. – 1 стор.)
 13. Ponomarenko R., Plyatsuk L., Tretyakov O., Ablieieva I. Modeling of oxygen mode indicators in the conditions of the aquatic ecosystem of the Dnepr basin. «Вода та водоочисні технології. Науково-технічні вісті». 2020. Том 26, № 1. С. 36–44. (9 стор., вл. – 1 стор.)


Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Пляцук Л.Д., Козуля Т.В., Гурець Л.Л., Моїсєєв В.Ф., Аблєєва І.Ю. Системні дослідження навколишнього середовища: корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник. Х.: НТУ «ХПІ», 2018. 460 с. (460 стор., вл. – 90 стор.)


Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

 • Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання Soil Remediation Advisory Board CAMBRIDGE SCHOLARS PUBLISHING, UK.


Організаційна робота у закладах освіти:

 • заступник завідувача кафедри екології та природозахисних технологій з наукової та міжнародної діяльності;
 • секретар Наукової ради Сумського державного університету.


У
часть в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад):

 • Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 Сумського державного університету (24.10.2017 – 23.10.2020 рр.) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.


Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1. Пат. 109623 Україна, МПК (2006.01) C02F 1/46. Спосіб електролітичної регенерації хромовмісних розчинів / Большаніна С. Б., Кириченко О. М., Аблєєва І.Ю., Сердюк В.О.; заявник та патентовласник Сумський державний університет. № u 2016 02830; заявл. 21.03.2016; опубл. 25.08.2016, бюл. № 16. 4 с.
 2. Спосіб очищення нафтопромислового обладнання від радіоактивних відкладень. Патент 133208 U Україна, МПК G21F 9/28 (2006.01) / Л. Д. Пляцук, І. Ю. Аблєєва, О. А. Бурла ; заявник та патентовласник СумДУ. - К.: Мін. економ. розвитку і торгівлі Укр., 2019. — № u201810666 ; заявл. 29.10.18 ; опубл. 25.03.19., бюл. № 6.
 3. Пат. 97529 Україна, МПК (2015.01) C02F 11/00. Спосіб утилізації бурового шламу з отриманням гіпсобетону / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук, С. Б. Большаніна, О. Г. Аблєєв; заявник та патентовласник Сумський державний університет. № u201408486; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. 4 с.


Керівництво студентом, який зайняв призове місце (Всеукраїнські студентські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі:

 1. Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Сіпко І. О., напрям «Техногенна безпека», 2018 р.; Швецова І. В., напрям «Технології захисту навколишнього середовища», 2019 р.; Сіпко І. О., напрям «Нафтова та газова промисловість (геологія, геофізика, екологія та геотуризм)», 2019 р.; Череватенко О. Д., Потапова Є. О., напрям «Автомобільний транспорт (Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»)», 2019 р.; Череватенко О. Д., Гуслєва А. О., напрям «Автомобільний транспорт (Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»)», 2020 р.).
 2. Керівництво студентами, які зайняли призові місця на IІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Череватенко О. Д., Потапова Є. О., напрям «Автомобільний транспорт (Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»)», 2019 р.; Череватенко О. Д., Гуслєва А. О., напрям «Автомобільний транспорт (Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»)», 2020 р.).


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 • HONG KONG CHEMICAL, BIOLOGICAL& ENVIRONMENTAL ENGINEERING SOCIETY (HKCBEES)
 • Громадська організація "ЕКОТОП" (Заснована 13.11.2019 р. Код ЄДРПОУ: 43346096).


Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАМОР ЮКРЕЙН» (м. Київ, Україна)