Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології, охорони навколишнього середовища та природокористування через теоретичне та практичне навчання. Ця програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування, що передбачає застосування теорій та методів наук, пов’язаних з екологією, охороною довкілля та природокористуванням, які характеризуються міждисциплінарністю.

Профіль освітньої програми 2021


Результати опитування здобувачів

Звіт про результати опитування здобувачів щодо освітньої програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" 2021 р.


Силабуси навчальних дисциплін
 

ОК 1 Іноземна мова
ОК 2 Інтегрований курс «Основи академічного письма»
ОК 3 Інтегрований курс «Демократія: цінності, принципи, механізми»
ОК 4 Загальна та органічна хімія
ОК 5 Аналітична та фізико-колоїдна хімія
ОК 6 Фізика
ОК 7 Вища математика
ОК 8 Загальна біологія; екологія людини
ОК 9 Основи охорони праці та БЖД
ОК 10 Інформатика і системологія
ОК 11 Вступ до спеціальності
ОК 12 Загальна екологія (та неоекологія)
ОК 13 Метеорологія та кліматологія
ОК 14 Ґрунтознавство
ОК 15 Основи наукових досліджень
ОК 16 Гідрологія та гідробіологія
ОК 17 Ландшафтознавство

ОК 18 Природоохоронне законодавство та екологічне право
ОК 19 Моніторинг довкілля
ОК 20 Економіка природокористування
ОК 21 Екологічна безпека
ОК 22 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ОК 23 Моделювання та прогнозування стану довкілля
ОК 24 Основи токсикології та нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
ОК 25 Техноекологія
ОК 26 Методи обробки даних екологічних досліджень
ОК 27 Заповідна справа
ОК 28 Оцінка впливу на довкілля та екологічне інспектування
ОК 29 Організація управління в природоохоронній діяльності
ОК 30 Інтегроване управління відходами
ОК 31 Практика виробнича 1
ОК 32 Практика виробнича 2
ОК 33 Практика переддипломна
ОК 34 Кваліфікаційна робота бакалавра

 

Вибіркові дисципліни

 

Робоча проєктна група

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва підрозділу
(за основним місцем роботи)

Керівник робочої проєктної групи (гарант освітньої програми)

Аблєєва І.Ю.

К.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

Доцент за кафедрою екології та природозахисних технологій

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій

Члени робочої проектної групи

Яхненко О.М.

К.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

Старший викладач кафедри екології та природозахисних технологій

Батальцев Є.В.

К.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

Асистент кафедри екології та природозахисних технологій

Русланова Д.Ю.

Студентка гр. ОС-91 кафедри екології та природозахисних технологій

Литвин В.М.

Заступник начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) водних ресурсів Державної екологічної інспекції в Сумській області – старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Сумської області.

 

Зовнішні рецензенти

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь, шифр та назва наукової спеціальності

Вчене звання (за кафедрою)

Посада та назва організації
(за основним місцем роботи)

Мальований Мирослав Степанович

Д.т.н., 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

Професор

Професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»

Хрутьба Вікторія Олександрівна

Д.т.н., 21.06.01 – екологічна безпека

Професор

Завідувачка кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету

Гуденець Віктор Миколайович

Директор ТОВ «Науково-виробничий центр ЕКОС»

Алекс Енріх Праст

Доктор філософії

Професор

Професор кафедри тематичних досліджень – екологічних змін Університету Лінчепінгу, Швеція

 

Місцезнаходження:

ауд. 115, 1-й поверх, центральний корпус

Телефон: +380 (542) 33-12-05

E-mail: [email protected]

Кафедра екології та природозахисних технологій,

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2,

м. Суми, Україна, 40007.