English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Аспірантам та докторантам PDF Друк e-mail

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва на кафедрі прикладної екології факультету технічних систем та енергоефективних технологій здійснюється за науковою спеціальністю 183 – технології захисту навколишнього середовища.

Вся необхідна інформація щодо вступу до аспірантури розміщена на сайті СумДУ.

Завантажити програму вступних іспитів до аспірантури.

При кафедрі прикладної екології працює спеціалізована вчена рада Д 55.051.04 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 183 – технології захисту навколишнього середовища та 161 – хімічна технологія та інженерія, головою якої є завідувач кафедри прикладної екології, доктор наук, професор Л.Д. Пляцук. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 призначено доктора філософії, асистента кафедри прикладної екології І.Ю. Аблєєву.

Наукове керівництво кандидатськими дисертаціями здійснюють:

На даний час в аспірантурі при кафедрі прикладної екології навчаються 4 аспіранти (2 - за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека, 2 - за спеціальністю 183 - технології захисту навколишнього середовища), в докторантурі – 1 особа.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва та без відриву від виробництва – чотири роки.

Підготовка в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

Взаємозобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються угодою.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані для вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, та ті, що успішно закінчили магістратуру і склали усі або декілька кандидатських іспитів.

Допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

При підготовці дисертаційних робіт аспірантами кафедри прикладної екології було побудовано експериментальні стенди та установки, на яких проводяться чисельні дослідження процесів та апаратів газоочисного обладнання, розроблені математичні моделі екологічних ризиків, побудовано екологічні бази даних регіону. Наукові розробки, виконані аспірантами та здобувачами кафедри прикладної екології в рамках тематики дисертаційних досліджень, було впроваджено на провідних промислових підприємствах Сумської області (Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром», Публічне акціонерне товариство «Сумське науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе, Глухівський завод «Електропанель», Державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив та пігментів «МІНДІП») та в навчальному процесі підготовки фахівців-екологів.

У 2016 році від кафедри прикладної екології в докторантуру за спеціальністю 161 – хімічна технологія та інженерія поступив 1 здобувач (ст. викл. Черниш Є.Ю.). Підготовка докторської дисертації здійснюється відповідно до плану-графіку завершення роботи над дисертацією вступника до докторантури. Термін перебування в докторантурі становить 2 роки.