English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Аблєєва Ірина Юріївна PDF Друк e-mail

Аблєєва Ірина ЮріївнаНауковий ступінь: доктор філософії

Посада: старший викладач кафедри прикладної екології

Основні дисципліни: Основи біоетики та біобезпеки, Основи охорони праці, Охорона праці, Біологія.

Наукові інтереси: хімічні способи утилізації промислових відходів, підвищення екологічної безпеки територій нафтового видобутку, біоіндикація.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Cambridge Scholars: http://www.cambridgescholars.com/t/SoilRemediationAdvisory

Участь у конференціях та семінарах

Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 2010-2015).

Керівництво студентською науковою роботою

Щорічно є керівником бакалаврських робіт.

Щорічно готує студентів до науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій, СумДУ.

Щорічно готує студентів до Всеукраїнських олімпіад з дисципліни «Екологія» та за напрямком «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Перелік публікацій Аблєєвої І.Ю.

Основні публікації за останні роки

Наукові публікації:

 1. Будьоний О. П. Рекультивація шламових амбарів при бурінні нафтових і газових свердловин / О. П. Будьоний, І. Ю. Матюшенко // Екологічна безпека. – 2011. – № 2 (12). – С. 67–69.
 2. Пляцук Л. Д. Утилизация отходов нефтедобычи / Л. Д. Пляцук, И. Ю. Матюшенко // Екологічна безпека. – 2013. – № 1 (15). – С. 33–36.
 3. Аблєєва І. Ю. Дослідження складу та структури бурового шламу з метою обґрунтування вибору методу його подальшої утилізації / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук, О. П. Будьоний // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – Випуск 2 (85). – С. 172–178.
 4. Аблєєва І. Ю. Особливості процесу переробки бурового шламу хімічним методом з використанням фосфогіпсу / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук, І. Г. Коцюба // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Технічні науки. – 2013. – № 4 (67). – С. 84–88.
 5. Аблеева И. Ю. Проектирование технологической схемы переработки бурового шлама в гипсобетон [Текст] / И. Ю. Аблеева // Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам XXIX заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург: МНИЖ. – 2014. – № 7 (26)  Часть 1. – С. 26–27.
 6. Аблеева И. Ю. Оценка экологической безопасности территорий, подверженных негативному влиянию отходов бурения / И. Ю. Аблеева, Л. Д. Пляцук // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2014. – № 2. – С. 59–64.
 7. Аблеева И. Ю. Разработка технологии утилизации бурового шлама с получением гипсобетона / И. Ю. Аблеева, Л. Д. Пляцук // Уральский научный вестник. – 2014. – № 44 (123). – С. 59–63.

Охоронні документи:

Пат. 97529 Україна, МПК (2015.01) C02F 11/00. Спосіб утилізації бурового шламу з отриманням гіпсобетону [Текст] / Аблєєва І.Ю., Пляцук Л.Д., Большаніна С.Б., Аблєєв О.Г.; заявник та патентовласник Сумський державний університет. – № u 2014 08486; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6. – 4 с.

Тези:

 1. Аблеева И. Ю. Переработка бурового шлама как один из аспектов повышения экологической безопасности территорий / И. Ю. Аблеева, Л. Д. Пляцук // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, социальная. Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Брянск, 14–16  мая 2014 г. – Брянск, Изд-во БГИТА, 2014. – С. 65–69.
 2. Аблєєва І. Ю. Екологічні аспекти утилізації бурового шламу з допомогою фосфогіпсу / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук // Екологічний інтелект – 2014 [електронний ресурс]: збірник  матеріалів доповідей  ІХ  Міжнародної науково-практичної  конференції молодих вчених, 14–15 травня 2014 р. – Дн-ськ: Дн-ський нац. універ. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазярана, 2014. – С. 75–76.
 3. Аблеева И. Ю. О возможности применения химического метода переработки отходов нефтедобычи / И. Ю. Аблеева, Л. Д. Пляцук // КАЗАНТИП-ЭКО-2014. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения: сборник трудов ХХІІ Международной научно-практической конференции, Харьков, июнь 2014 г. В 2 т. Т. 2 / ГП «УкрНТЦ «Энергосталь». – Х. : НТМТ, 2014. – 380 с.; С. 282–286.
 4. Аблєєва І. Ю. Зниження техногенного навантаження на довкілля при впровадженні технології утилізації бурового шламу / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів  3-го Міжнародного конгресу, Львів, 17–19 вересня 2014 р. – Л. : Національний університет “Львівська політехніка”, 2014. – С. 97.
 5. Аблєєва І.Ю. Екологічні аспекти утилізації бурового шламу з використанням фосфогіпсу / І.Ю. Аблєєва, Л.Д. Пляцук // «Сучасні технології у промисловому виробництві» : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 14–17 квітня 2015 р.). – Суми: СумДУ, 2015. – С. 134.
 6. Аблеева И. Ю. Химическое связывание тяжелых металлов при переработке бурового шлама в гипсобетон / И. Ю. Аблеева // V-ий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2015), 23–26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 280 с.; С. 180.
 7. Аблєєва І.Ю. Екологічні властивості гіпсобетону, виготовленого з вторинної сировини / І. Ю. Аблєєва, Л. Д. Пляцук // Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: НВЦ НЦЦ «Інститут метрології», 2015. – 133 с.; С. 66–69.

Науково-дослідна робота

Робота за держбюджетною темою № 0111U006335