English (United Kingdom)Russian (CIS)Ukrainian (UA)
Державна атестація PDF Друк e-mail

Підсумкова атестація випускників кафедри прикладної екології проводиться згідно графіку.

Тематика кваліфікаційних робіт бакалаврів - денна форма / заочна форма навчання.

Підсумкову атестацію проводить екзаменаційна комісія у складі:

Голова комісії: Кашпур Ірина Володимирівна  заступник Директора Департаменту екології та охорони природних ресурсів – начальника управління екологічної безпеки та дозвільної системи.

Заступник голови комісії: Пляцук Леонід Дмитрович – завідувач кафедри прикладної екології, доктор наук, професор.

Члени комісії:

 • Трунова Інна Олександрівна – заступник завідувача кафедри прикладної екології, доктор філософії, доцент;
 • Гурець Лариса Леонідівна - доцент кафедри прикладної екології, доктор наук, доцент;
 • Васькін Роман Анатолійович – доцент кафедри прикладної екології, доктор філософії, доцент (консультант з ОТ та безпеки в НС);
 • Павленко Олена Олексіївна – доцент кафедри управління, доктор філософії, доцент (консультант з економічної частини).

Секретар: Аблєєва Ірина Юріївна – доктор філософії, старший викладач кафедри прикладної екології (ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ).


Підсумкова атестація бакалаврів

Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Державна атестація студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» передбачає складання випускного комплексного екзамену та захист кваліфікаційної роботи.

Випускний комплексний екзамен за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» проводиться письмово в тестовій формі. Тематика питань в білетах залежить від спеціалізації, за якою проводилось навчання. Структура білету передбачає 45 запитань різного рівня складності. Час, відведений на виконання тесту, складає 2 години.

Завантажити програму випускного комплексного екзамену, критерії оцінювання та рекомендовану літературу.

При успішному складанні випускного комплексного екзамену студент допускається до захисту кваліфікаційної роботи.

Захист передбачає доповідь за темою роботи (5 хвилин). Доповідь ілюструється презентацією (кількість слайдів - 8-12), створеній у програмі Microsoft PowerPoint.

До захисту допускаються студенти, які позитивно склали випускний комплексний екзамен та виконали кваліфікаційну роботу, про що свідчить підпис студента, керівника роботи, консультанта з охорони праці (доц. Соляник В. О.) та зав. кафедри на титульному аркуші, листі завдання та змісті роботи. До роботи обов’язково додається відгук керівника (виконується у довільній формі), внутрішня рецензія (з числа професорсько-викладацького складу кафедри прикладної екології, призначається секретарем ЕК) та презентація.

Кваліфікаційна робота оформлюється згідно вимог ДСТУ 3008-2015 „Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". Структуру і правила оформлення за методичними вказівками наведено тут.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра - див. у електронному каталозі бібліотеки СумДУ.

Кваліфікаційна робота оформлюється, зшивається у гнучку палітурку («на пружинку»). Порядок зшивання роботи: титульний аркуш, лист завдання (односторонній), реферат, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (не обов’язково).

Правильність оформлення роботи має бути перевірена нормоконтролером (доц. Васькін Р.А.). Файл з роботою необхідно завчасно, не менш ніж за тиждень, віднести на нормоконтроль (на флешці або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). За результатами перевірки нормоконтролер дає висновок щодо можливості друку роботи.

На захист студент повинен з’явитися у чітко встановлений час, без запізнення, і мати при собі:

 • друкований варіант кваліфікаційної роботи (з усіма підписами!)
 • роздруковану презентацію
 • відгук керівника та рецензента (в роботу НЕ підшиваються, а вкладаються!)
 • залікову книжку
 • Студенти, які не виконали дані вимоги, до процедури захисту не допускаються!

Захист передбачає виступ із доповіддю (5 хвилин) та відповіді на запитання членів комісії.


Підсумкова атестація за ступенем «магістр»

Шифр та назва спеціальності:

Ступінь «магістр» - спеціальність 101 «Екологія»

Підсумкова атестація студентів за ступенем «магістр» передбачає захист кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота виконується за темою, затвердженою на засіданні кафедри прикладної екології та наказом ректора № 2200-ІІІ  від 10.10.2017 р. (денна форма навчання) та № 3738-ІІІ  від 7.12.2017 р.(заочна форма навчання).

До захисту допускаються студенти, які позитивно захистили звіт з науково-дослідної практики та виконали кваліфікаційну роботу. Захист передбачає доповідь за темою роботи (5-7 хвилин). Доповідь ілюструється презентацією (кількість слайдів - 12-20), створеній у програмі Microsoft PowerPoint.

Згідно графіка підсумкової атестації, передбачено наступні етапи дипломного проектування:

1. Проведення попереднього захисту робіт, на якому оцінюється готовність випускника до державної атестації.

На попередній захист потрібно мати чорновий роздрукований примірник кваліфікаційної роботи, слайдів (або матеріалів, що будуть виноситись на слайди) та виступити з доповіддю за темою роботи.

2. Нормоконтроль – доц. Васькін Р.А.

Дипломна робота оформлюється згідно вимог ДСТУ 3008-2015 „Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" за методичними вказівками для магiстр. Документи з нормоконтролю – завантажити.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра - див. у електронному каталозі бібліотеки СумДУ.

Кваліфікаційна робота оформлюється у твердій палітурці (папка для дипломного проектування). Порядок зшивання роботи: титульний аркуш, лист завдання (двохсторонній), реферат, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки (не обов’язково).

Підписання робіт здійснюється у час, передбачений графіком підсумкової атестації.

До цієї дати студенту необхідно надати нормоконтролерові на перевірку свою дипломну роботу та презентацію у електронному вигляді (на флешці або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ). За результатами перевірки нормоконтролер дає висновок щодо можливості друку роботи.

3. Затвердження робіт зав. кафедрою – проф. Пляцук Л.Д.

Здійснюється у час, передбачений графіком підсумкової атестації.

Кваліфікаційна робота має бути зшитою (у тверду палітурку) і мати все необхідні підписи: студента-виконавця, керівника, консультантів з охорони праці та економічної частини, нормоконтролера.

4. Направлення на рецензію – секретар ЕК Аблєєва І.Ю.

Студент, чия кваліфікаційна робота пройшла всі етапи підписання, направляється на рецензію. Направлення на рецензію видається секретарем ЕК згідно графіка. Кваліфікаційні роботи магістра рецензуються сторонніми фахівцями, перелік яких затверджено зав. кафедри.

5. Захист

Захист здійснюється згідно графіка підсумкової атестації.

На захист студент повинен з’явитися у чітко встановлений час, без запізнення, і мати при собі:

 • друкований варіант кваліфікаційної роботи (з усіма підписами!)
 • електронний варіант роботи та презентації (у форматах .doc, docx, ppt, pptx)
 • роздатковий матеріал (роздруковані презентації для всіх членів ЕК, приблизно 5-6 екземплярів, зшиті у швидкозшивач).
 • відгук керівника та рецензента, направлення на рецензію (в роботу НЕ підшиваються, а вкладаються!)
 • залікову книжку
 • Студенти, які не виконали дані вимоги, до процедури захисту не допускаються!

Захист передбачає виступ із доповіддю (5-7 хвилин) та відповіді на запитання членів комісії.